Do strony głównej

ALARM BEZPRZEWODOWY

Możliwości rozszerzenia systemu

JA - 60 jest zestawem, który można skonfigurować według potrzeb klienta, w zależności od rozmiaru domu oraz indywidualnych potrzeb użytkownika. Na rysunku 14 przedstawiona jest struktura systemu.


Rys.14.

 Przegląd asortymentu części JA-60

Podany poniżej opis obejmuje tylko podstawowe elementy asortymentu. W aneksie A niniejszej instrukcji znajdziecie Państwo egzemplarze instrukcji obsługi poszczególnych elementów. Firma Jablotron systematycznie wprowadza na rynek nowe , ulepszone elementy JA-60.

Detektory

JA-60 M. Magnetyczny detektor drzwi - jest wyposażony w magnes. Ruch magnesu uruchamia wewnętrzny czujnik  detektora. Może także spowodować Natychmiastowy alarm wywołany obecnością “intruza”  lub analogiczny alarm ale ze Zwłoką. Detektor ten posiada także wbudowane detektory próby włamania. Jest również wyposażony w czujniki zewnętrzne.

JA-60 P. detektor Ruchu - gdy wykryty zostanie ruch ciała ludzkiego uruchamia alarm Natychmiastowy lub Alarm ze Zwłoką . Omawiany detektor ma wbudowane czujniki próby włamania, wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie sygnału co pozwala “uodpornić” system na fałszywe alarmy.

JA-60 S - detektor Dymu - uruchamia alarm Przeciwpożarowy w momencie wykrycia dymu. Jest wyposażony w wbudowaną syrenę.

JA - 60 G detektor wycieku Gazu - uruchamia alarm Przeciwpożarowy w momencie wykrycia jakiegokolwiek palnego gazu (gaz ziemny, gaz miejski, propan, butan, itd.). Detektor jest zasilany bezpośrednio z sieci przekazuje informacje do panela sterowniczego bezprzewodowo. JA-60 G posiada wbudowaną syrenę oraz wyjście przekaźnika. Przekaźnik można podłączyć do elektrozaworu , który spowoduje odcięcie gazu w momencie wykrycia nieszczelności.

Sterowniki

RC - 11 Jednostka zdalnego sterowania (pilot) - może być stosowana do Uzbrajania jak i Rozbrajania systemu. Może być także stosowana do uruchomienia cichego alarmu Odstraszającego

JA - 60 D klawiatura Bezprzewodowa - może obsługiwać system w podobny sposób jak klawiatura wbudowana w panelu sterowniczym (uzbrajanie, rozbrajanie, uzbrajanie bez kodowania, częściowe uzbrajanie, otwarcie drzwi   oraz działanie pod przymusem). Klawiatura bezprzewodowa posiada swój własny kod Nadrzędny oraz kod Użytkownika, które mogą być programowane niezależnie od kodów panela sterowniczego.

Urządzenia wyjścia

Syrena bezprzewodowa JA - 60 A jest przeznaczona do użytku zewnętrznego jest zasilana z własnego adaptera (przetwornika) prądu przemiennego, posiada wbudowany zapasowy akumulatorek (baterię). Syrena łączy się bezprzewodowo z panelem sterowniczym. Omawiany element składa się z  syreny o dużej mocy oraz błyskającego światła. Oprócz alarmów sygnalizacyjnych może także realizować dźwięki charakterystyczne dla uzbrajania i rozbrajania alarmu. Syrena ma wbudowane detektory prób włamania. Tylko jedna syrena JA-60A może być stosowana z panelem sterowniczym JA - 60 .

Bezprzewodowe wyjścia jednostki UC-216 pełnią rolę odbiornika , odbierającego sygnały z panela sterowniczego JA-60. Jednostka ma dwa przekaźniki wyjściowe (X i Y, max. obciążenie 120 V/1 A każdy). Przekaźniki te spełniają identyczne funkcje jak wyjścia PgX i PgY panela sterowniczego (patrz 7.2.5). Jednostka wymaga zewnętrznego zasilania prądem stałym o napięciu 12 do 24 V. Także wielokrotna jednostka UC-216 może być stosowana z panelem sterowniczym, przy czym każdy element UC-216 może odbierać sygnały z więcej niż jednego panela sterowniczego.

Bezprzewodowe wyjście jednostki UC-222 jest odbiornikiem, który odbiera sygnały z panela sterowniczego JA-60. Jednostka ma zasilane wyjście przekaźnika (max. 250 V prąd przemienny/ 5A). Omawiany przekaźnik spełnia identyczną funkcję jak wyjście PgX panela sterowniczego (patrz 7.2.5). Jednostka jest zasilana bezpośrednio ze źródła zasilania prądu przemiennego (opcje 220 lub 110 V). Także wielokrotna jednostka UC-222 może być stosowana z panelem sterowniczym , przy czym  każde urządzenie Uc-222 może odbierać sygnały od więcej niż jednego panela sterowniczego.

Zastosowanie UC-216 i UC-222 bezpośrednio z detektorami JA-60   - bezprzewodowe moduły wyjścia mogą być także stosowane bezpośrednio z detektorami systemu Ja-60. W takim przypadku jednostki odbierające reagują na sygnały z detektorów , które zostały do nich wprowadzone. Detektory mogą być częścią systemu alarmowego JA-60 , ich dane są odbierane zarówno przez panel sterowniczy jaki i odbiornik UC. Istnieje także możliwość zastosowania detektorów tylko z jednostkami UC.

UC-216 stosowany z detektorem podaje sygnał uruchamiający detektor poprzez przekaźnik X, sygnał uruchamiający z przekaźnika Y oraz sygnał o słabym akumulatorku (baterii)  poprzez dodatkowe wyjście OUT. W ten sposób UC-216 może sterować różnymi urządzeniami, lub też może być zastosowany jako wejście złącza standardowego detektora dla typowych przewodowych systemów alarmowych. UC-216 może pracować maksymalnie z 8 detektorami.

UC-222 stosowany z detektorem bezprzewodowym reaguje na uruchomienie detektora poprzez jego zewnętrzny przekaźnik. Może służyć na przykład jako automatyczne sterowanie oświetleniem lub wentylacją.

Moduł wybierania numeru telefonicznego JA-60 Y - panel sterowniczy dostępny jest w wersji bez modułu wybierania numeru telefonicznego (model JA-60K) lub z wbudowanym modułem (model JA-60 KY). Moduł wybierania numeru telefonicznego JA-60 Y można łatwo zainstalować do panela sterowniczego JA-60 K nawet jeżeli zostanie on dokupiony do systemu później. Moduł wybierania numeru telefonicznego może przesyłać komunikaty głosowe do czterech numerów telefonicznych , może także przekazywać informację numeryczną na Pager. Moduł wybierania numeru telefonicznego regularnie sprawdza czy linia telefoniczna jest gotowa do wykorzystania, pozwalając równocześnie na aby linia była wykorzystywana jako normalna linia telefoniczna w domu. Moduł wybierania numeru telefonicznego może łączyć się cyfrowo ze stacją monitoringu. Informacje o cyfrowej łączności możecie Państwo uzyskać tylko od providerów stacji monitoringu.

Kabel PC-60 złącza standardowego komputera osobistego - może być stosowany do połączenia panela sterowniczego z portem szeregowym (COM1 lub COM2) w Państwa komputerze. Z każdym panelem sterowniczym dostarczana jest dyskietka, na której znajduje się odpowiednie oprogramowanie ComLink. Omawiane oprogramowanie jest odpowiednim sposobem uruchomienia panela sterowniczego, nadzoru bezpośredniego systemu , odczytywania, przeglądania i przechowywania zdarzeń w pamięci a także rejestracji innych informacji o systemie. Oprogramowanie można zainstalować pod MS DOS Windows. Możecie Państwo dowiedzieć się więcej o cechach omawianego oprogramowania podczas  jego instalacji do własnego komputera. Nawet jeżeli nie posiadacie Państwo kabla złącza standardowego możecie Państwo stosować omawiane oprogramowanie w trybie off line  .

Panel sterowniczy jako subsystem

Do panela sterowniczego można wprowadzić dodatkowy panel sterowniczy JA-60, który będzie pełnił  rolę subsystemu (patrz 7.2.9). Później każdy system pracuje jako system niezależny. Jednakże  , jakikolwiek alarm z subsystemu będzie uruchamiał ten sam rodzaj alarmu na głównym panelu sterowniczym (główny panel sterowniczy wskaże “J” jako źródło zdarzenia). Jeżeli pojawi się wskazanie “BATTERY J” na głównym panelu sterowniczym , to jest to informacja dla użytkownika o problemach z zasilaniem w subsystemie (słaba bateria w detektorze, brak zasilania prądem przemiennym, uszkodzenie baterii /akumulatorka/ zapasowej itd.). Stosując omawianą metodę , można połączyć  subsystemy o wielokrotnym poziomie.

Podłączenie innych elementów do systemu

Do panela sterowniczego można podłączyć  dodatkowo oprócz bezprzewodowych elementów także elementy przewodowe. Detektor JA-60M można zastosować do podłączenia zewnętrznych przewodowych czujników, pełniących w tym wypadku rolę strefy wejścia klasycznego panela sterowniczego.

Zastosowanie zewnętrznych czujników z JA-60 M.

Detektor JA-60M można zastosować do podłączenia zewnętrznych czujników, posiadających styki na wyjściach. Na przykład można go zastosować do zabezpieczenia wielokrotnych drzwi lub okien (patrz rys. 16). Wbudowany czujnik magnetyczny JA-60M można odłączyć (przełącznik, DIP numer 2 , położenie ON) wtedyJA-60M  pracuje tylko jako złącze standardowe dla zewnętrznych czujników. Dwie pętle wejścia ( końcówki /terminale/TAMP i INP) aktywowane są po odłączeniu od końcówki GND (uziemienia)

Programowanie panela sterowniczego

Wprowadź F O S.C. (S.C. = Kod Obsługi, zadany domyślnie przez producenta kod S.C.=****) aby uruchomić tryb programowania (wskazany przez “P.” na wyświetlaczu). Można to zrealizować tylko wtedy gdy panel jest rozbrojony. W omawianym trybie żaden alarm nie zostanie uruchomiony Można wprowadzić do systemu detektory i inne elementy, ustawić parametry panela sterowniczego i modułu telefonicznego wybierania numeru  a także można przeprowadzić testowanie całego systemu.

Parametry panela sterowniczego  można ustawiać poprzez wprowadzenie sekwencji programowania z klawiatury (patrz poniżej). Panel sterowniczy sprawdza poprawność wprowadzonej sekwencji, jakikolwiek nieprawidłowy kod zostanie odrzucony (sekwencja zostanie zakończona). Każdą nie zakończoną sekwencję programowania można zakończyć przez przyciśnięcie klawisza N.

Aby wyjść z trybu programowania , przyciśnij klawisz N (“P.” zgaśnie). Jeżeli w trakcie wprowadzania trybu programowania pojawi się wskazanie o błędzie , panel sterowniczy poda informację o problemie (patrz sekwencja programowania 39x gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółów na ten temat).

*Ustawianie omawianych parametrów w podanej poniżej sekwencji jest dostępne tylko dla panela sterowniczego z wbudowanym modułem wybierania numeru telefonicznego jako opcji dodatkowej systemu.

  Testowanie systemu                                                    gdy wyświetlacz wskazuje “P.”

W trybie programowania (wskazanym przez “P.”) nie uruchomiony zostanie żaden alarm. Panel sterowniczy wskaże odbiór każdego sygnału z wprowadzonego detektora lub innego bezprzewodowego elementu JA-60. Spowoduje to zabrzęczenie (przyciśnij F aby wybrać głośność brzęczenia0, wyświetlacz wskaże jaki otrzymał sygnał. Niektóre detektory (JA-60p., JA-60m. itd. ) mają dodatkowy tryb testowania , który zazwyczaj jest aktywowany po 5 minutach po zamontowaniu pokrywy detektora (patrz instrukcja dotycząca danego detektora).

Dokładnie tak samo jak w trybie programowania, sygnały od wszystkich wprowadzonych elementów wskazane są w trybie użytkownika (potwierdzone przez “U”). Tryb użytkownika jest dostępny poprzez kod Nadrzędny , program nadrzędny systemu może zastosować ten tryb do wymiany baterii w poszczególnych elementach lub przetestowania systemu.

Wprowadzenie (Uczenie się - samomodyfikacja) elementów bezprzewodowych      wprowadź :1

Do panela sterowniczego można wprowadzić maksymalnie 16 detektorów i 8 sterowników (jednostki zdalnego sterowania & klawiatury). Również można wprowadzić syrenę bezprzewodową i drugi panel sterowniczy JA-60K (subsystem).

·       przyciśnij klawisz 1 (gdy wskazywane jest “P.”) aby wprowadzić tryb “Uczenia się” (samomodyfikacji). Panel sterowniczy wskaże następne wolną pozycję do wprowadzenia detektora.

·       Zastosuj klawisz 1 do 6 do przeglądnięcia (w górę i w dół) wszystkich pozycji panela sterowniczego - 1 do 16 (detektory) - c1 do c8 (sterowniki  & klawiatury) - A (syrena bezprzewodowa) - J (sub panel sterowniczy JA-60)). Wyświetlacz wskaże numer pozycji , natomiast dioda baterii wskazuje czy pozycja jest zajęta ( Świecąca się Dioda Baterii wskazuje, że pozycja jest zajęta) .

·       Detektory i klawiatury są wprowadzane automatycznie gdy zostanie podłączone ich zasilanie (gdy zostaną zainstalowane ich akumulatorki, baterie). Jednostka zdalnego sterowania (pilot) wprowadzany jest tylko po jednoczesnym przyciśnięciu oby przycisków i przytrzymaniu ich przez 3 sekundy. Panel sterowniczy subsytemu zostanie wprowadzony do systemu  po wprowadzeniu sekwencji 299 w jego trybie programowania. System nie zezwoli na wprowadzenie żadnego elementu w nie odpowiednią dla niego pozycję (detektor nie może być wprowadzony w pozycję sterownika itd.). Jeżeli próbujecie Państwo wprowadzić dany element w złą pozycję , to panel sterowniczy automatycznie wybierze pozycję odpowiednią dla wprowadzanego elementu.

·       Panel sterowniczy potwierdzi wprowadzenie brzęczykiem (przyciśnij F aby wybrać głośniejsze brzęczenie). Wyświetlacz wskaże numer wprowadzanego elementu przez 2 sekundy , następnie wyświetli numer następnej wolnej pozycji.

·       Zmiana pozycji wprowadzonego elementu jest łatwa. Wprowadź dany element do nowo wybranej pozycji (element “poruszy się”0. Jeżeli wprowadzasz dany element na zajętą pozycję , to znajdujący się wcześniej element zostanie skasowany , obowiązujące będzie nowo wprowadzony. W danej pozycji można przechowywać tylko jeden element.

·       Kasowanie wprowadzonego elementu realizowane jest w następujący sposób: w trybie uczenia się (samomodyfikacji) wybierz odpowiednią pozycję, następnie przyciśnij i przytrzymaj klawisz 2 przez dwie sekundy. Element zostanie skasowany w ten sposób (zostanie to potwierdzone długim sygnałem dźwiękowym). Jeżeli przyciśniesz i przytrzymasz klawisz 3 , to wszystkie wprowadzone sterowniki (jednostka zdalnego sterowania oraz klawiatury) zostaną skasowane. Przyciśnięcie  i przytrzymanie klawisza 4 spowoduje skasowanie wszystkich elementów ( detektorów, sterowników, syren oraz subsystemu).

·       Po podłączeniu zasilania syrena bezprzewodowa potwierdzi wprowadzenie do systemu sygnałem dźwiękowym (zostanie ona wprowadzona w pozycję A). Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia do systemu syreny, do której już zostało podłączone zasilanie i nie ma możliwości łatwego odłączenia, możecie Państwo zastosować następujący sposób postępowania : wprowadź tryb uczenia się (samomodyfikacji) , następnie wprowadź 6 cyfrowy kod producenta syreny (wydrukowany w instrukcji obsługi syreny). Panel sterowniczy “poprosi” syrenę bezprzewodową o przesłanie jej sygnału wprowadzenia. Syrena przekaże sygnał tylko wtedy gdy nie jest realizowana bieżąca komunikacja z innym panelem sterowniczym (Pozwala to uniknąć wprowadzenia do Państwa systemu np. syreny Państwa sąsiadów). Zadania wprowadzania do systemu zajmują około pięciu sekund od momentu wprowadzenia kodu.

Zwłoka wyjścia/ wejścia                                          sekwencja : 21 x

Aby zmienić czas trwania zwłoki wyjścia i wejścia (obu) wprowadź 21 x (przy czym x przedstawia czas w sekundach x 10 ). W ten sposób można wybrać wartość zwłoki z zakresu od 10 do 90 sekund.  

Przykład : aby wprowadzić czas trwania zwłoki Wyjścia i Wejścia 20 sekund, wprowadź 212.

Czas trwania zadany przez producenta wynosi 30 sekund.

Czas trwania alarmu                                                sekwencja 22 x

Czas trwania alarmu można wybrać z zakresu od 1 do 9 minut (lub 10 sekund) wprowadzając 22 x (gdzie x jest czasem w minutach, dla x=0 czas trwania będzie wynosił 10 sekund). 

Przykład : aby wprowadzić czas trwania alarmu 5 minut, wprowadź 225.

Czas trwania alarmu zadany przez producenta wynosi 4 minuty

Funkcje wyjścia PgX i PgY                                     sekwencje : 23 x & 24 X

 Wyjścia panela sterowniczego PgX i PgY mogą spełniać różne funkcje, w zależności od parametru x w odpowiadającej sekwencji.

23 x - określa funkcję PgX

24 x - określa funkcję PgY

gdzie x  jest odpowiednio podaną poniżej funkcją

0 - Dzwonek - uruchamiane podczas zwłoki wejścia ( wyjście alarmu wstępnego)

1 - Ogień - uruchamianie następuje na skutek alarmu przeciwpożarowego (spowodowanego przez dym lub detektor gazu)

2 - Uzbrojenie  - uruchomienie następuje gdy panel sterowniczy jest uzbrojony (całkowite & częściowe uzbrojenie)

3 - Alarm odstraszający - aktywacja zachodzi podczas uruchomienia cichego alarmu odstraszającego

4 - Alarm - uruchamiany jakimkolwiek innym alarmem dźwiękowym (z wyjątkiem alarmu odstraszającego )

5 - Drzwi - aktywowany na 5 sekund po wprowadzeniu F 3 (otwarcie elektrycznego zamka drzwi0

6 - Home - aktywowany przy częściowo uzbrojonym panelu sterowniczym (uzbrojenie typu Home)

7 - Brak zasilania prądem przemiennym - uruchamiany w przypadku braku zasilania

Przykład : PgX będzie działał jako wyjście dla alarmu Odstraszającego po wprowadzeniu 233, PgY będzie działał jako wyjście dla alarmu Drzwi po wprowadzeniu 245.

Parametry zadane przez producenta : PgX-Tykanie, PgY=Uzbrojenie

Uwaga : panel sterowniczy przekazuje także sygnały PgX i PgY (bezprzewodowo). Bezprzewodowy moduł wyjścia UC - 216 i UC - 222 może być także stosowany do odbioru sygnałów (patrz 8.1.3). Funkcja przekazywania modułu wyjścia UC określona jest przez nastawy 23 x i 24 x. 

Komunikat i numery, które można zmieniać w trybie pracy użytkownika *          

                                                                                                                   sekwencja :25 x

Tryb pracy Użytkownika dostępny jest poprzez F 0 “Kodu Nadrzędnego” , stosowany jest podczas wymiany baterii oraz testowania systemu. Omawiane nastawy umożliwiają użytkownikowi systemu zmianę komunikatu głosowego oraz numerów telefonów w wbudowanym module wybierania numeru telefonicznego. Przy zainicjowanych zmianach w trybie pracy Użytkownika dostępne są następujące sekwencje : sekwencja programowania 6 = programowanie numerów telefonicznych, 7 = nagrywanie komunikatu głosowego oraz 8 = testowanie modułu wybierania numeru telefonicznego (patrz opis poniżej ).

Opcje :

            2 5 1 - uaktywnione zmiany

            2 5 0 - zmiany nie są uaktywnione ( brak programowania w trybie pracy Użytkownika)

Nastawa zadana przez producenta : zmiany nie są uaktywnione

Sygnały radiowe zagłuszające testowanie                                 sekwencja : 26 x

Panel sterowniczy może zasygnalizować problem w sytuacji gdy pasmo robocze jest zagłuszane przez okres dłuższy niż 30 sekund, pod warunkiem, iż omawiana funkcja została uaktywniona.

Opcje :   2 6 1  - testowanie uaktywnione

              2 6 0  - testowanie nie jest uaktywnione

Nastawa zadana przez producenta : testowanie nie jest uaktywnione

Uwaga : w niektórych położeniach system może być okresowo zagłuszany ( w pobliżu radaru, stacji TV itd.). W takich przypadkach system JA-60 może pracować bez żadnych problemów (ponieważ wszystkie ważne dane są powtarzane), natomiast nie można przeprowadzać testu zagłuszania.

  Regularna kontrola łączności                                           sekwencja  : 37 x

Przy uaktywnionej funkcji  kontroli panel sterowniczy może przeprowadzać regularną kontrolę łączności z wprowadzonymi do systemu elementami (detektory, klawiatury, syrena itd.) . Jeżeli doszło do utraty łączności z jakimkolwiek elementem systemu , panel sterowniczy wskaże błąd działania danego elementu. (przy uzbrojonym alarmie spowoduje także uruchomienie alarmu).

Opcje :

          3 8 1  - kontrola uaktywniona

          3 8 0  - kontrola nie jest uaktywniona

Nastawa zadana przez producenta : kontrola nie jest uaktywniona

Uwaga : w niektórych lokalizacjach charakteryzujących się silną interferencją fal radiowych ( w pobliżu radaru, stacji TV) łączność może być okresowo zagłuszana. Panel sterowniczy może określić taką silną interferencję jako chwilowy brak łączności z danym elementem. Nawet w takim przypadku system JA - 60 jest zazwyczaj w stanie działać bez żadnych problemów, ponieważ wszystkie ważne dane są powtarzane, natomiast w omawianej sytuacji nie można realizować kontroli łączności

Wprowadzenie panela sterowniczego do UC-216, 22, JA-60K itd.           Sekwencja : 2 9 9

Panel sterowniczy wysyła bezprzewodowo dane do modułów wyjścia UC-216 i UC-22 (patrz 8.1.3) , działa również jako subsystem innego panela sterowniczego JA-60.

Otwórz tryb uczenia się (samomodyfikacji) w urządzeniu odbiorczym , następnie wprowadź 299, panel kontrolny poda sygnał wprowadzenia .

Brak zapytania o kody dla funkcji F1,F2, f3, F4 & F9                          Sekwencja : 3 0 x

Po aktywacji omawianego parametru , nie pojawi się żądanie kodu dla funkcji f1, F2, F3, F4 i F9. Natomiast gdy omawiany parametr nie jest aktywny, przedstawione powyżej funkcje mogą być wykorzystywane tylko poprzez kod (Nadrzędny lub Użytkownika) - patrz podana poniżej tabela :

funkcja / nastawa

300

301

uzbrojenie

“kod”

F1

częściowe uzbrojenie

“kod”dla F2

F2

otwarcie drzwi

“kod” dla F3

F3

odczyt pamięci

“kod” dla F 4

F4

odsłuchanie wiadomości

“kod” dla F 9

F9

“kod” = kod Nadrzędny lub Użytkownika

opcje :

        3 0 1 - kod nie jest żądany

        3 0 0 - kod żądany

Nastawa zadana prze producenta : kod nie jest żądany

Uwaga : cechę tę można także wybrać z klawiatury bezprzewodowej JA-60 D, jest to zależne od nastaw panela sterowniczego

Uzbrojenie częściowe (HOME)  alarmu przy pomocy funkcji F2               

                                                                                                                  sekwencja :3 1 x

Przy częściowym uzbrojeniu alarmu, panel  sterowniczy reaguje tylko na detektory znajdujące się w położeniach 1 do 10, pomija uruchomienie się detektorów z pozycji oznaczonych numerami od 11 do 16 ( z wyjątkiem detektorów dymu i gazu ). Częściowe uzbrojenie przy pomocy funkcji F2 można wyłączyć przy pomocy podanej poniżej sekwencji

opcje : 3 1 1  - uaktywnione częściowe uzbrojenie alarmu

          3 1  0  - częściowe uzbrojenie alarmu nie jest aktywne

Nastawa producenta : uaktywnione częściowe uzbrojenie alarmu

Alarm pochodzący od wbudowanej syreny                                             sekwencja : 3 2 x

Przy uaktywnieniu jakiegokolwiek alarmu rozlegną się dźwięki pochodzące od wbudowanej syreny (z wyjątkiem alarmu Odstraszającego). Wskazanie alarmu można wyłączyć  przy pomocy podanych poniżej parametrów :

opcje :

         3 2 1  - syrena włączona

         3 2 0  - syrena wyłączona

Nastawa zadana przez producenta : syrena włączona

  Sygnalizacja dźwiękowa zwłoki wyjścia                                            sekwencja : 3 3 x

Zwłoka wyjścia jest wskazywana przy pomocy brzęczenia panela sterowniczego (przez ostatnie pięć sekund brzęczenie jest szybsze). Sygnał dźwiękowy można wyłączyć przy pomocy podanej poniżej regulacji .

opcje :

         3 3 1  - wskazanie (sygnał dźwiękowy) włączone

         3 3 0  - wskazanie (sygnał dźwiękowy) wyłączone

Nastawa zadana przez producenta : wskazanie (sygnał dźwiękowy) włączone

Sygnalizacja dźwiękowa zwłoki wyjścia przy częściowym uzbrojeniu alarmu

                                                                                                           sekwencja : 3 4 x

Częściowe uzbrojenie przy pomocy funkcji F2 określa zwłokę wyjścia dla  detektorów z opóźnioną reakcją z pozycji 1 do 10. Zwłoka wyjścia dla częściowego uzbrojenia alarmu może być wskazywana przez brzęczenie panela sterowniczego ( przez ostatnie pięć. sekund brzęczenie jest szybsze).

opcje :

         3 41  - wskazanie (sygnał dźwiękowy) włączone

         3 40  - wskazanie (sygnał dźwiękowy) wyłączone

Nastawa zadana przez producenta : wskazanie (sygnał dźwiękowy) wyłączone

Sygnalizacja dźwiękowa zwłoki wejścia                                  sekwencja 3 5 x

Zwłoka wejścia może być sygnalizowana gwałtownym brzęczeniem panela sterowniczego. Omawianą sygnalizację można wyłączyć poprzez podane poniżej nastawy 

opcje :

         3 5 1  - wskazanie (sygnał dźwiękowy) włączone

         3 5 0  - wskazanie (sygnał dźwiękowy) wyłączone

Nastawa zadana przez producenta : wskazanie (sygnał dźwiękowy) włączone

Dźwięki tykania podczas uzbrajania  i rozbrajania alarmu             sekwencja : 3 6 x

Panel sterowniczy potwierdzi brzęczeniem uzbrojenie alarmu, natomiast rozbrojenie potwierdzone zostanie dwukrotnym dźwiękiem ( 3 brzęczenia po rozbrojeniu alarmu informują użytkownika o komunikacie na wyświetlaczu). Dźwięki te można wzmocnić stosując do tego celu wbudowaną syrenę.

Opcje:

          3 6 1  - tykanie syreny uaktywnione

          3 6 0  - tykanie syreny nie jest aktywne

Nastawa zadana przez producenta : tykanie syreny

Uwaga: dla alarmów o parametrze 320 nastawa tykania syreny jest obowiązująca nawet gdy syrena jest odłączona. Dźwięki tykania można uzyskać także w syrenie bezprzewodowej JA-60A (jest to samodzielna nastawa w syrenie bezprzewodowej).

Alarm syreny wbudowanej w trybie rozbrajania i częściowego uzbrojenia alarmu       sekwencja :3 7 x

Syrenę wbudowaną można odłączyć podczas Rozbrajania i Częściowego uzbrajania alarmu panela sterowniczego (gdy ktoś jest wewnątrz pomieszczenia). W przypadku alarmów o  parametrze 320 całkowite odłączenie wbudowanej syreny poddaje pod dyskusję zasadność omawianej nastawy.

Opcje:

         3 7 1 - alarm w trybie rozbrajania częściowego uzbrojenia uaktywniony

         3 7 0 -alarm w trybie rozbrajania i częściowego uzbrojenia nie jest uaktywniony

Nastawa zadana przez producenta : nie uaktywniony

  Alarm syreny bezprzewodowej                                          sekwencja : 3 8 x

Funkcję alarmu syreny bezprzewodowej można wyłączyć przy pomocy omawianego parametru. Jeżeli omawiana nastawa została uaktywniona w syrenie to będzie ona niezależna  i nie będzie miała wpływu na inne zewnętrzne dźwięki tykania syreny.

Opcje :

             3 8 1 - syrena uaktywniona

             3 8 0 - syrena nie została uaktywniona

Nastawa zadana przez producenta : syrena uaktywniona

  Komunikat o problemach z systemem podczas uzbrajania              sekwencja : 3 9 x

System regularnie sprawdza warunki pracy wszystkich elementów (detektorów, klawiatur itd. ). Jeżeli jakikolwiek element systemu nie jest gotowy do przeprowadzenia uzbrajania alarmu to omawiana regulacja ostrzega użytkownika o zaistniałym problemie 4 gwałtownymi brzęczeniami . Przyczyna problemu (na przykład ciągłe włączanie detektora, zanik łączności itd. ) zostanie wskazana na panelu sterowniczym. Jeżeli użytkownik ignoruje ostrzeżenie, alarm zostanie uzbrojony ale problematyczny element zostanie pominięty na czas uzbrajania. Po rozbrojeniu w takim trybie, rozlegną się również 3 brzęczenia.

Jeżeli ciągle  uaktywniany detektor zostanie wyłączony podczas uzbrajania alarmu ( na przykład Państwa drzwi wejściowe nie są zamknięte), to pominięcie omawianego detektora zostanie automatycznie odwołane , detektor będzie gotowy do włączenia alarmu po jego  dezaktywacji (jeżeli zamkniecie Państwo drzwi po uzbrojeniu alarmu).

Opcje :

         3 9 1 - ostrzeżenie uaktywnione

         3 9 0 - ostrzeżenie nie jest aktywne

Nastawa zadana przez producenta : ostrzeżenie nie jest uaktywnione.

Ustawiane czasu rzeczywistego i daty                             sekwencja : 4hh mm dd MM YY

Panel sterowniczy ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Wszystkie zdarzenia są przechowywane w pamięci łącznie z informacją o czasie. Zegar należy ustawić po zakończeniu montażu.

Ustawianie  Czasu :

                           4 hh mm dd MM YY

gdzie                   hh = godziny (cykl 24 godzin)

                          mm = minuty

                          dd = dzień

                          MM = miesiąc

                          RR = rok

Przykład : dla daty 30 Stycznia 2001 , godz. 17:15      wprowadź 4 17 15 30 06 01

Po podłączeniu zasilania do panela sterowniczego, nastawa jego wewnętrznego zegara jest następująca : 00 00 01 01 00

 Uwaga : szczegółową listę zdarzeń można przeglądnąć poprzez komputer osobisty, stosując oprogramowanie ComLink  .

Ustawienie nowego kodu obsługi                                               sekwencja : 5 nSC nSC

Do wprowadzenia trybu programowania można wykorzystać Kod Obsługi. Nowy Kod Obsługi należy wprowadzić dwukrotnie w sekwencji , co pozwoli Państwu uniknąć pomyłki.

Aby zmienić kod wprowadź:

                                         5nSC nSC

                                                   gdzie nSC jest Państwa Nowym Kodem Obsługi (cztery cyfry)

Przykład:  aby wprowadzić nowy kod obsługi 1276, wprowadź: 5 1276 1276 .

Kod Obsługi wprowadzany przez producenta jest następujący : 6060

  Wprowadzenie numerów telefonicznych                            sekwencja : 7xxx....xxFy

Funkcja ta umożliwia wprowadzenie do pamięci numerów telefonicznych pod które zostanie przekazany komunikat głosowy :

                                    7xx...xxF y

                                                   gdzie xx...xx = numer telefonu

                                                            y = numery pamięci od 1 do 4

Numer telefoniczny może składać się maksymalnie z 16 cyfr. Pauzę należy wprowadzić przy pomocy FO ( pauzy nie można wprowadzić jako pierwszej cyfry).

Przykład : aby wprowadzić do pamięci numer telefoniczny 02-123456 do pamięci nr 2 wprowadź : 7 02 FO 12345 F2.

Uwaga: jeżeli wprowadzany numer jest numerem telefonu komórkowego wprowadź pauzę (FO) po ostatniej cyfrze numeru. W większości sieci pozwala to przyspieszyć połączenie.

Po uaktywnieniu, moduł wybierania numerów telefonicznych zwolni wszystkie inne urządzenia podłączone do linii telefonicznej (telefon, fax..). Moduł będzie wybierał jeden po drugim wszystkie zaprogramowane, numery telefoniczne, będzie odtwarzał nagraną przez użytkownika wiadomość. Jeżeli połączenie zostanie zrealizowane, moduł nie powtarza wybierania danego numeru.  Jeżeli dany numer jest zajęty, moduł podejmie trzy dodatkowe próby połączenia

Pamięci do których nie wprowadzono żadnego numeru telefonicznego są pomijane. Jeżeli wszystkie pamięci są puste, to moduł wybierania numeru telefonicznego zostanie całkowicie wyłączony.

Aby skasować numer telefonu wprowadź :

             7 FO Fy

            gdzie y to numer pamięci od 1 do 4

            wprowadzenie 7 FO FO spowoduje skasowanie wszystkich numerów telefonicznych, łącznie z

            numerem Pagera.

Aby wprowadzić numer przywołujący Pager ( do pamięci 5) wprowadź :

7xx...F9zzz...zz F5

gdzie  xx...x = prefix providera

           F9 = separator (będzie czekał na sygnał providera, jeżeli jest zajęty  przełączy DTMF

          zzz...zz =  numer pagera, komunikaty numeryczne oraz inne specyficzne kody (wybór języka,

                           koniec wiadomości itd.) jeżeli są wymagane przez providera pagera

           F5 = wprowadzenie numeru do pamięci nr 5

W pamięci # 5 można przechowywać maksymalnie 32 cyfry. Znaki specjalne można wprowadzić przy pomocy następujących kodów :

                                               pauza  F0

                                                      *   F 7

                                                      #   F 8

Przykład : wprowadź 7 0611 F9 1 1234 555 F80 F5 jeżeli prefix providera jest 0611, numer pagera 1234 oraz wiadomości  555. Liczba 1 po F9 jest narzędziem wyboru języka, kod F80 przedstawia #0 = koniec wiadomości.

Uwaga: niektórzy providerzy pagerów oferują także opcję przesyłania wiadomości jako SMS (Short Message System - System Krótkich Wiadomości)  do sieci GSM. W przypadku napotkania problemów przy wysyłaniu wiadomości do Pagera prosimy skonsultować się z Państwa providerem Pagera , który udzieli bardziej szczegółowych informacji.

Aby skasować numer Pagera wprowadź:

                    7 F0 F5

Jeżeli pamięć numer 5 jest pusta to żadna wiadomość nie zostanie wysłana do Pagera.

Nastawa zadana przez producenta : wszystkie pamięci od 1 do 5 są puste.

Nagrywanie komunikatu głosowego *                                                sekwencja : 8 0

Przyciśnij krótko klawisz 8, następnie klawisz 0 - przytrzymaj go podczas mówienia do przedniej siatki panela sterowniczego (max. 20 sekund). Komunikat zostanie odtworzony po zwolnieniu klawisza.

Komunikat jest przechowywany w nie napięciowej pamięci, może być zmieniony w każdej chwili - należy powtórzyć opisane powyżej kroki. Komunikat powinien być krótki i jasny. Moduł wybierania numeru telefonicznego powtarza komunikat dla każdego wybieranego numeru przez 40 sekund.

W przypadku nagrania dwóch różnych komunikatów postępuje się następująco:

1 komunikat – trzymać krótko klawisz 8 a następnie 1,

2 komunikat – trzymać krótko klawisz 8 a następni 2.

Testowanie modułu wybierania numerów telefonicznych                      sekwencja : 89

Przyciśnij klawisze  89, moduł wybierania numerów telefonicznych wezwie jeden raz wszystkie zaprogramowane numery. Podczas testu z wbudowanego głośnika usłyszysz sygnały linii  (jeżeli moduł jest uaktywniony razem z alarmem pracującym w normalnym trybie, będziecie Państwo słyszeli cichy sygnał). Test można zakończyć przy pomocy klawisza N.

Metoda wybierania numeru telefonicznego *                                sekwencja : 9 0 x

Wprowadź :                       

                  9 0 1    dla systemu tonowego

                  9 0 0    dla systemu impulsowego  ( ta opcja jest w niektórych krajach zablokowana) 

Nastawa zadana przez producenta : system tonowy

Uaktywnienie modułu wybierania numeru telefonicznego                 sekwencja : 9 y x

Przy pomocy sekwencji od  91 x do 95 x możecie Państwo wybrać alarm, który uruchomi moduł wybierania numerów telefonicznych a który nie. Wprowadź :

                                                      9 y x

                                                      gdzie

y

alarm

1

alarm odstraszający - cichy

2

intruz

3

ogień

4

próba włamania

5

problemy techniczne

Przykład : jeżeli moduł nie wybrałby numeru telefonicznego podczas “majstrowania” przy systemie, wprowadź sekwencję 940.

Nastawa zadana przez producenta : wszystkie alarmy uruchomią moduł wybierania numerów telefonicznych (oznacza to wprowadzone sekwencje 911,921, 931, 941 i 951)

x

reakcja

0

nie wybierać numeru telefonicznego

1

wybieranie numeru telefonicznego

 

 

Sprawdzanie linii telefonicznej                                                       sekwencja : 9 9 x

Jeżeli funkcja ta została uaktywniona to przy uzbrojonym systemie  moduł wybierania numerów telefonicznych będzie sprawdzał regularnie czy linia telefoniczna jest gotowa do zrealizowania połączenia telefonicznego. Jeżeli linia nie jest gotowa  przez okres dłuższy niż 15 minut to panel sterowniczy wskaże jej uszkodzenie (uszkodzenie L). Uszkodzenie to zostanie wskazane również jeżeli rozmawiacie Państwo przez telefon czy też korzystacie z faxu dłużej niż 15 minut.

Opcje :

           9 9 1 - sprawdzanie uaktywnione

           9 9 0 - sprawdzanie nie jest aktywne

Nastawa zadana przez producenta : sprawdzanie nie jest aktywne


Akcesoria Alarmy samochodowe Alarmy domowe  Anteny Antyradary Blokady Cennik  Centralne Zamki Głośniki Immobilisery Jak dojechać  O firmie Promocje Radia   Strona główna Wzmacniacze Telewizja przemysłowa Alarmy przewodowe Promocje alarmy Wideodomofony